• Thứ Hai, 23-3-2019
  • 12:25:26 PM

Đào tạo nghiệp vụ hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) 0979868612KHÓA ĐÀO TẠO HÀNG ...

Đào tạo nghiệp vụ hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) 0979868612KHÓA ĐÀO TẠO HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN 0979868612 INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG), Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, LỚP ĐÀO TẠO HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMDG, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN IMDG, KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMO khóa đào tạo về hàng hóa nguy hiểm đường biển INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) Đào tạo về hàng hóa nguy hiểm đã trở thành điều kiện bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 do Tổ chức Hàng hải Thế giới – IMO quy định trong bộ luật IMDG. Bộ luật IMDG với Bản sửa độỉ 39 – 18 yêu cầu các nhân viên trên đất liền tham gia vào quá trình xử lý, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ…. hàng hóa nguy hiểm phải được đào tạo để hiểu về các Điều khoản chung của Bộ luật Hàng hải Quốc tế (IMDG). Khóa đào tạo về Hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) được thiết kế dành cho nhân viên các công t
Share :

RAO VẶT MỚI ĐĂNG